We the Workers of Informal Sector (NP)

We the Workers of Informal Sector (Nepali Version)

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकहरुका समस्या औपचारिक क्षेत्रमा भन्दा भिन्नै प्रकृतिका छन् । अधिकार, ज्याला–तलब, सामाजिक सुर कषा र अन्य सुविधा सबै कोणबाट उनीहरु बढी पीडित छन् । त्यसैले नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट)ले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै औपचारिक क्षेत्रमा यूनियन निर्माण र श्रमिक परिचालनसंगसंगै अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि यूनियनको काम शुरु गरयो । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट)को स्थापना गर्ने चार राष्ट्रिय यूनियनहरु मध्ये ३ वटा औपचारिक क्षेत्र र एउटा अनौपचारिक क्षेत्रका र हे का थिए । अनौ पचारि क क्षे त्रमा ने पाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन (नेयास्वमसं) हो । औपचारिक क्षेत्रको नेपाल स्वतन्त्र मजदुर यूनियन (नेस्वमयू) मा अनौपचारिक क्षेत्रका सबै खाले मजदुरलाई संगठित गर्ने काम धेरै वर्षसम्म निरन्तर रह्यो । पछि विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका छुट्टाछुट्टै राष्ट्रिय संघहरु बन्ने क्रममा अनौपचारि क क्षेत्रका धेरै संघहरु गठन र विकसित भएका छन् ।

Publication File (PDF Version): Download

Follow us on